YDE CDM

Service eHandwierk

Vous souhaitez faciliter votre travail au quotidien à l’aide d’outils numériques ?

Vous n’êtes pas encore sûre si et comment votre entreprise peut bénéficier de la digitalisation ? Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur les aides financières mises à disposition des entreprises artisanales ? Alors contactez le service eHandwierk !

Témoignages

De Service eHandwierk mëscht eng super Aarbecht bei senge Veranstaltungen an huet eis gutt iwwert d’Digitalisatioun informéiert. Och hier Visitt bei eis war super. Maacht esou weider. Ech wënschen dem Service eHandwierk vill Erfolleg fir d’Zukunft. Dëst ass eng gutt Initiativ fir d’Betriber hei zu Lëtzebuerg.
Ligia Faber
Proprietäre DIX Manucure et Pédicure Médicale
Wir sind schon teilweise digital unterwegs. Durch den Besuch vom Service eHandwierk haben wir erfahren was noch alles möglich ist und wo wir ungefähr stehen. Die angebotenen Veranstaltungen sind sehr informativ und hilfreich um Verschiedenes im eigenen Betrieb umzusetzen. Wichtig ist, dass man die Möglichkeiten kennenlernt und entscheidet, was zu einem passt.
Ludes Tobias
Geschäftsführer Usträicherbetrieb Ludes S.à r.l.

Contact

ServiceeHandwierk
Digitalisation
CarmenKieffer
Conseillère digitalisation
FrédéricWeimerskirch
Conseiller digitalisation
AnneMajerus
Chef de service